• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
2
กิตฺติปาโล
วัดปางสวรรค์
3
สุภทฺโท
วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม
4
สุจิตฺโต
วัดศรีอุดมวนาราม
5
กิจฺจสาโร
วัดปางสวรรค์
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1