• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
2
กตธมฺโม
วัดสโมสร
3
อุตฺตรวาที
วัดไทรเหนือ
4
มหาปุญฺโญ
วัดเคียนเลื่อน
5
กิตฺติธมฺโม
วัดวรนาถบรรพต
6
อสิโน
วัดปากน้ำโพใต้
7
กนฺตธมฺโม
วัดไทรใต้
8
อคฺคเตโช
วัดสันติธรรม
9
อภิวณฺโณ
วัดโพธาราม
10
คุณงฺกโร
วัดไทรเหนือ
11
สิริวณฺโณ
วัดโพธาราม
12
วชิรญาโณ
วัดไทรเหนือ
13
สิกฺขาสโภ
วัดโพธาราม
14
พุทฺธญาโณ
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
15
ธมฺมิโก
วัดไทรเหนือ
16
จารุธมฺโม
วัดภัทรสิทธาราม
17
อภินนฺโท
วัดโพธาราม
18
ปญฺญาปโชโต
วัดไทรเหนือ
19
ฐานิสฺสโร
วัดโพธาราม
20
อาภากโร
วัดโพธาราม
21
ปุญฺญชาโต
วัดท่าพระเจริญพรต
22
สิริธโร
วัดเกรียงไกรเหนือ
23
สญฺญจิตฺโต
วัดจอมคีรีนาคพรต
24
ธมฺมธโร
วัดไทรเหนือ
25
ปริญาโณ
วัดท่าพระเจริญพรต
26
อริญฺชโย
วัดวรนาถบรรพต
27
ณรงค์ศักดิ์
วัดวรนาถบรรพต
28
จตฺตมโล
วัดไทรเหนือ
29
จิรธิติเมธี
วัดโพธาราม
30
กตกุสโล
วัดสโมสร
31
สุธมฺโม
วัดหนองปลิง
32
ภูริปญฺโญ
วัดเกาะหงษ์
33
เนปกฺโก
วัดเกรียงไกรเหนือ
34
อิสฺสโร
วัดนิเวศวุฒาราม
35
นิทฺทโร
วัดวรนาถบรรพต
36
นิติภทฺโท
วัดศรีมงคล
37
จนฺทธมฺโม
วัดภัทรสิทธาราม
38
กิตฺติคุตฺโต
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม
39
สทฺธาธิโก
วัดสันติธรรม
40
จนฺทโก
วัดภัทรสิทธาราม
41
สุทฺธิญาโณ
วัดวรนาถบรรพต
42
สุเตโช
วัดโพธาราม
43
ฐิตกุสโล
วัดสวรรค์ประชากร
44
ฐิตสทฺโธ
วัดวรนาถบรรพต
45
สีลวฒโน
วัดท่าพระเจริญพรต
46
โฆสิตธมฺโม
วัดคลองคาง
ทั้งหมด 46 รายการ
1 / 1