• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาธโร
วัดหนองหญ้านาง
2
ผลญาโณ
วัดอมฤตวารี
3
กิตฺติโสภโณ
วัดหนองขุนชาติ
4
จนฺทาโภ
วัดคลองข่อย
5
ธีรธมฺโม
วัดลานสัก
6
อชิโต
วัดสามัคคีรังสรรค์
7
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
8
จนฺทสีโล
วัดหนองแก
9
ฐานวุฑโฒ
วัดเขาปฐวี
10
มงฺคโล
วัดทุ่งนาไทย
11
คุตฺตธมฺโม
วัดบ้านไร่
12
อรุโณ
วัดคลองข่อย
13
อภินนฺโท
วัดนิคมสามัคคี
14
ทตฺตมโน
วัดหนองปรือ
15
ธมฺมชโย
วัดหนองระแหงใต้
16
ธมฺมทินฺโน
วัดเนินซาก
17
ฐานุตฺตโร
วัดหนองมะกอก
18
ถามิโก
วัดหนองระแหงเหนือ
19
สนฺตจิตฺโต
วัดหนองแฟบ
20
ขนฺติสาโร
วัดหนองนกยูง
21
ฐานวโร
วัดน้ำพุ
22
พุทฺธสีโล
วัดเขาน้อยบน
23
คุตฺตจิตฺโต
วัดห้วยพลู
24
สมาหิโต
วัดดงประดาพระ
25
ฐานธมฺโม
วัดหนองหญ้านาง
26
พฺรหฺมโชติ
วัดเขาหิน
27
ฐิตปญฺโญ
วัดสกุณาวราราม
28
สีลธมฺโม
วัดหาดทรายงาม
29
ณฐวุฑฺฒสาโร
วัดลานสัก
30
สีลเสฎโฐ
วัดคลองโพ
31
สุรินฺโท
วัดหนองขุนชาติ
32
พลญาโณ
วัดผาทั่ง
33
สุภาจาโร
วัดหนองยาง
34
นาถสีโล
วัดเขาปฐวี
35
สทฺธาธิโก
วัดห้วยโศก
36
จิรสุโภ
วัดทองหลาง
37
สุภธมฺโม
วัดปางไม้ไผ่
38
รวิวณฺโณ
วัดภูมิธรรม
39
ภูมิปญฺโญ
วัดดงเศรษฐี
40
อภิปาโล
วัดบุญลือ
41
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดหนองขุนชาติ
42
สิริปญฺโญ
วัดหนองขุนชาติ
43
อาภสฺสโร
วัดหนองเต่า
44
วิชโย
วัดหนองแกสามัคคี
45
ภาณุวฑฺฒโน
วัดลานสัก
46
ธมฺมธีโร
วัดสว่างอารมณ์
47
กิตฺติสาโร
วัดทุ่งนางาม
48
อาสภชโย
วัดหนองขุนชาติ
49
นิรมโล
วัดใหม่จันทาราม
50
ปวรชโย
วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง
ทั้งหมด 122 รายการ
1 / 3