• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
มนุญฺโญ
วัดสมอทอง
2
สุภาจาโร
วัดหนองยาง
3
วิสุทฺธสีโล
วัดสมอทอง
4
พุทฺธรกฺขิโต
วัดบ้านกลาง
5
ชุตินฺตโร
วัดโป่งข่อย
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1