• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปาสาโท
วัดประดาเจ็ดรัง
2
อาจารสุโภ
วัดหนองขาม
3
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
4
สุมโน
วัดเนินสำราญ
5
ญาณวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
6
ขนฺติธมฺโม
วัดกุฏิการาม
7
มหาปคุโณ
วัดเนินสำราญ
8
โชติปญฺโญ
วัดรัตนปทุม
9
จารุธมฺโม
วัดดอยแก้ว
10
ฐานชโย
วัดหนองเต่าทอง
11
สุเมธา
วัดทุ่งสวน
12
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
13
เตชธโร
วัดคลองลาน
14
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
15
อาสโภ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
16
กิตฺติโก
วัดเทวาพิทักษ์
17
พลวฑฺโฒ
วัดรัตนปทุม
18
สุทนฺโต
วัดวชิราราม
19
อิทฺธิญาโณ
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
20
อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
21
อภิชาโน
วัดหงส์ทอง
22
ปภสฺสโร
วัดหนองเต่าทอง
23
นิพฺภโย
วัดพงษ์สัก
24
ภทฺทโก
วัดสวนทศพลญาณ
25
อินฺทวีโร
วัดเขาคีริส
26
ฐานสมฺปนฺโน
วัดหนองจิก
27
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
28
โอภาโส
วัดคลองลาน
29
จารุธมฺโม
วัดลำมะโกรก
30
กิตฺติทินฺโน
วัดนิมิตธัญญาราม
31
เขมธมฺโม
วัดตะเคียนทอง
32
ภูริปญฺโญ
วัดชุมนาก
33
ถาวรสทฺโธ
วัดวังน้ำสามัคคี
34
ฐานิสฺสโร
วัดศรีมณีไพร
35
จกฺกธมฺโม
วัดหนองขาม
36
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดคลองเตย
37
อภิญาโณ
วัดหนองโมกข์พัฒนาราม
38
สิริวณฺโณ
วัดโพธิ์ทะเล
39
ปิยสีโล
วัดสามัคคีธรรม
40
กตธมฺโม
วัดบึงหล่ม
41
กตสาโร
วัดเทวาพิทักษ์
42
ถิรสุทฺโธ
วัดวังชมภู
43
ฐิตธมฺโม
วัดมอสังเวียน
44
อาจารสุโภ
วัดทรายทองวนาราม
45
สุเมโธ
วัดสิงคาราม
46
โฆสวิชฺโช
วัดเขาชุมแสง
47
ปญฺญาวโร
วัดหนองละมั่งทอง
48
สุมโน
วัดสันติวนาราม
49
สุธมฺโม
วัดทุ่งแปะธรรมาราม
50
ฐานวีโร
วัดนิมิตธัญญาราม
ทั้งหมด 160 รายการ
1 / 4