• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติธมฺโม
วัดกุฏิการาม
2
โชติปญฺโญ
วัดรัตนปทุม
3
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
4
พลวฑฺโฒ
วัดรัตนปทุม
5
อินฺทวีโร
วัดเขาคีริส
6
มหาปุญฺโญ
วัดลานทอง
7
ขนฺติสาโร
วัดลานทอง
8
ฐิตวํโส
วัดสุวรรณาราม
9
อตฺตทนฺโต
วัดไตรภูมิ
10
กตกุสโล
วัดไตรภูมิ
11
อติภทฺโท
วัดไตรภูมิ
12
ธนพโล
วัดไตรภูมิ
13
ฐานิสฺสโร
วัดไตรภูมิ
14
ปริสุทฺโธ
วัดรัตนปทุม
15
ถาวโร
วัดโคศิรการาม
16
พทฺธญาโณ
วัดกุฏิการาม
ทั้งหมด 16 รายการ
1 / 1