• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาจารสุโภ
วัดหนองขาม
2
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
3
สุเมธา
วัดทุ่งสวน
4
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
5
อาสโภ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
6
อธิปญฺโญ
วัดบ่อสามแสน
7
เขมธมฺโม
วัดตะเคียนทอง
8
ฐานิสฺสโร
วัดศรีมณีไพร
9
จกฺกธมฺโม
วัดหนองขาม
10
สิริวณฺโณ
วัดโพธิ์ทะเล
11
สุธมฺโม
วัดทุ่งแปะธรรมาราม
12
สุจิณฺณธมฺโม
วัดคูยาง
13
สญฺญโต
วัดบ่อสามแสน
14
ปญฺญาวิเวโก
วัดพระบรมธาตุ
15
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อสามแสน
16
สุกฺกธมฺโม
วัดศรีปุณณาวาส
17
ปญฺญาทีโป
วัดวังโบสถ์
18
ผุสฺสธมฺโม
วัดป่าเจดีย์ทอง
19
จิตฺตานุรกฺโข
วัดดอนไพรวัลย์
20
ปริชาโน
วัดที่พักสงฆ์น้ำโท้ง
21
สกฺกวํโส
วัดโขมงหัก
22
จนฺทวณฺโณ
วัดสระแก้ว
23
ธีรวํโส
วัดดอนไพวัลย์
24
สิริฐิติ
วัดบ่อสามแสน
25
อินฺทปญฺโญ
วัดมอสูง
26
ธนปาโล
วัดลานหินวนาราม
27
พลวุฑโฒ
วัดทุ่งเศรษฐี
28
ปญฺญาธโร
วัดบ่อสามแสน
29
ชาตเมธโร
วัดอ่างทอง
30
สุทฺธิญาโณ
วัดบ่อสามแสน
31
จรณธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์
32
ปุณฺณวโร
วัดศรีสุทธาวาส
33
อคฺคปญฺโญ
วัดปราสาท
34
ขนฺติโก
วัดบาง
35
อาทิจฺจวํโส
วัดบ่อสามแสน
36
กนฺตวีโร
วัดทุ่งแปะธรรมาราม
37
ฉนฺทสุโภ
วัดปางเรือวนาราม
38
นิสโภ
วัดสว่างอารมณ์
39
วีตโรโค
วัดประดู่ลาย
40
ภูริปญฺโญ
วัดอุทุมพร
41
อาภสฺสโร
วัดบ้านปางขนุน
42
อารยธมฺโม
วัดบาง
43
สมฺมาปญฺโญ
วัดกัลปพฤกษ์
44
อภิญาโณ
วัดบาง
45
อิสฺสรธมฺโม
วัดบาง
46
โสภณคุโณ
วัดบ่อสามแสน
47
อตฺตทนฺโต
วัดใหม่ศรีเจริญพร
48
ฐิตโสภโณ
วัดไร่หลักขวัญ
49
อายุโท
วัดพระบรมธาตุ
50
อินฺทโต
วัดบาง
ทั้งหมด 55 รายการ
1 / 2