• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิปุณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
2
สุวณฺณรํสี
วัดเกาะแก้ว
3
ถาวโร
วัดพนัญเชิง
4
จนฺทธมฺโม
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
5
รตนปญฺโญ
วัดเกาะแก้ว
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1