• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สมณฉนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
2
เทวธมฺโม
วัดวิเศษวานิช
3
วรสทฺโธ
วัดแม่พะยวบ
4
ตนฺติปาโล
วัดบ้านปูน
5
คนฺธวํโส
วัดพระธาตุน้อย
6
ติกฺขปญฺโญ
วัดท่านา
7
ญาณธมฺโม
วัดสันหนองจิก
8
อกิญฺจโน
วัดพระธาตุน้อย
9
ภูริมโน
วัดเวฬุวัน
10
ญาณธโร
วัดวิเศษวานิช
11
จนฺทวํโส
วัดสันป่าลาน
12
ชาคโร
วัดบ้านปูน
13
สิริวชิโร
วัดเวฬุวัน
14
มหิสฺสโร
วัดเวฬุวัน
15
เจตนาสุโภ
วัดน้ำปุ
16
กิตฺติสาโร
วัดสันป่าลาน
17
ธมฺมกาโม
วัดวังหม้อ
18
กิตฺติสุขุโม
วัดเกาะลาน
19
ฐิตปญฺโญ
วัดวิเศษวานิช
20
อาภากโร
วัดโพธิ์งาม
ทั้งหมด 20 รายการ
1 / 1