• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นรินฺโท
วัดพบพระเหนือ
2
สนฺติสาโร
วัดห้วยน้ำเย็น
3
อิทธิเตโช
วัดพระทรายงาม
4
มทฺทโว
วัดเกษตรพัฒนาราม
5
กิตฺติธโร
วัดพระทรายงาม
6
คเวสโก
วัดพระทรายงาม
7
เตชพโล
วัดพระทรายงาม
8
รตนวณฺโณ
วัดราษฎร์เจริญธรรม
9
อนุกโร
วัดราษฎร์เจริญธรรม
10
คณาธาโร
วัดดอนเจดีย์
11
โสตฺถิธโร
วัดดอนเจดีย์
12
วิสุทธฺสีโล
วัดเกษตรพัฒนาราม
13
ธีรวโร
วัดห้วยน้ำเย็น
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1