• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เอกสิทฺโธ
วัดชัยชนะสงคราม
2
พุทฺธิเมธี
วัดชัยชนะสงคราม
3
วิมโล
วัดชัยชนะสงคราม
4
ฐานธโร
วัดชัยชนะสงคราม
5
ยโสธโร
วัดชัยชนะสงคราม
6
อคฺคโชโต
วัดชัยชนะสงคราม
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1