• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาสโภ
วัดไพสณฑ์สุนทร
2
ถาวรจิตฺโต
วัดไพรสณฑ์สุนทร
3
อาภากโร
วัดไพรสณฑ์สุนทร
4
จิตฺตกาโร
วัดพานิชย์นิรมล
5
จตฺตมโล
วัดไพรสณฑ์สุนทร
6
ปภากโร
วัดไพรสณฑ์สุนทร
7
อภินนฺโท
วัดอุ้มผาง
8
สิริปญฺโญ
วัดไพรสณฑ์สุนทร
9
ติกฺขญาโร
วัดพานิชย์นิรมล
10
ชยวณฺโณ
วัดมหาวันวิเวก
11
คุณธมฺโม
วัดไพรสณฑ์สุนทร
12
วิชโย
วัดพานิชย์นิรมล
13
ถิรปุญฺโญ
วัดไพสณฑ์สุนทร
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1