• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อาสโภ
วัดไพสณฑ์สุนทร
2
ถาวรจิตฺโต
วัดไพรสณฑ์สุนทร
3
จตฺตมโล
วัดไพรสณฑ์สุนทร
4
ปภากโร
วัดไพรสณฑ์สุนทร
5
ชยวณฺโณ
วัดมหาวันวิเวก
6
ถิรปุญฺโญ
วัดไพสณฑ์สุนทร
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1