• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นนฺทสาโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2
นาถสีโล
วัดบ่อทองอุดมธรรม
3
อิสฺสโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
4
โชติธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5
ธมฺมวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
6
ปิยธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
7
ปญฺญาวชิโร
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
8
วรญาโณ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
9
เขมาภิรโต
วัดบ่อทองอุดมธรรม
10
สนฺตจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
11
อิทฺธิโชโต
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ทั้งหมด 11 รายการ
1 / 1