• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2
อานนฺโท
วัดชัยสิทธาราม
3
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
4
นรินฺโท
วัดพงเสลียง
5
สติสมฺปญฺโน
วัดแม่สำเหนือ
6
โชติโก
วัดชัยสิทธาราม
7
จนฺทาโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
8
สนฺตมโน
วัดชัยสิทธาราม
9
กุศลจิตฺโต
วัดใหญ่
10
จนฺทูปโม
วัดหนองอ้อ
11
กตกุสโล
วัดบัวใหญ่
12
อรินฺทโก
วัดทะเลลอย
13
อคฺคจิตฺโต
วัดตลิ่งชัน
14
กตสาโร
วัดชัยสิทธาราม
15
ธีรปญฺโญ
วัดดอนระเบียง
ทั้งหมด 15 รายการ
1 / 1