• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ญาณทีโป
วัดสวรรคาราม
2
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
3
อุทโย
วัดคลองกระจง
4
กลฺยาณสีโล
วัดคลองกระจง
5
คุณากโร
วัดหนองตาโชติ
6
พลจิตฺโต
วัดท่าทอง
7
ฐานปญฺโญ
วัดบ่อแปดร้อย
8
สนฺติธมฺโม
วัดสวรรคาราม
9
ปญฺญาวโร
วัดท่าทอง
10
ขนฺติธมฺโม
วัดไทรงาม
11
เอกคฺคจิตฺโต
วัดไผ่ล้อม
12
จิตฺตมโน
วัดไผ่ล้อม
13
สุธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
14
โกสโล
วัดไทรงาม
15
สิริปญฺโญ
วัดท่าทอง
16
สิทธิเตโช
วัดสวรรคาราม
17
โชติโก
วัดคลองกระจง
18
สุนฺทราจาโร
วัดเกาะหินตั้ง
19
โกสโล
วัดป่าข่อย
20
ปภากโร
วัดโบสถ์
21
ภูริมงฺคลาจาโร
วัดโบสถ์
22
สิริมงฺคโล
วัดสวรรคาราม
23
อารโย
วัดท่าเกย
24
ฐิตปุญฺโญ
วัดเจ็ดธรรมาสน์
25
กิตฺติภทฺโท
วัดท่าเกย
26
สีลธโร
วัดเจ็ดธรรมาสน์
27
ธมฺมสาโร
วัดหนองโว้ง
28
ถามิโก
วัดท่าทอง
29
สุชวโร
วัดป่าข่อย
30
คุณากโร
วัดคลองกระจง
31
ธมฺมปิโต
วัดคลองพระรอด
32
ธมฺเมสโก
วัดท่าเกย
33
กนฺตสาโร
วัดคลองยาง
34
สุธมฺโม
วัดท่าเกย
35
จนฺทวํโส
วัดคลองกระจง
36
สิทฺธินนฺโท
วัดหนองโว้ง
37
เวรมุตฺโต
วัดไผ่ล้อม
ทั้งหมด 37 รายการ
1 / 1