• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
2
ฐานปญฺโญ
วัดบ่อแปดร้อย
3
ฐิตปุญฺโญ
วัดเจ็ดธรรมาสน์
4
สีลธโร
วัดเจ็ดธรรมาสน์
5
ธมฺมปิโต
วัดคลองพระรอด
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1