• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตคุตฺโต
วัดสวนเมี่ยง
2
ฉนฺทกโร
วัดเนินสว่าง
3
ฐิตวํโส
วัดช่างเหล็ก
4
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
5
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
6
โฆสวโร
วัดโพนไทรงาม
7
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
8
ขนฺติพโล
วัดบ้านพร้าว
9
อภิวณฺโณ
วัดสวนอธิษฐาน
10
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
11
เรวตฺโต
วัดสวนร่มบารมี
12
ปิยสีโล
วัดคุ้งวารี
13
สุเมธโส
วัดห้วยเจียง
14
โชติโก
วัดห้วยแก้ว
15
นาควโร
วัดราษฎร์เจริญ
16
อุตฺตโม
วัดคลองตาล
17
ปภสฺสโร
วัดท่ามะปราง
18
พฒฺนจาโร
วัดธรรมจักร
19
จารุธมฺโม
วัดศรีโสภณ
20
อคฺคธมฺโม
วัดกระบังมังคลาราม
21
อภิปุณฺโณ
วัดกระบังมังคลาราม
22
ชาตเมโธ
วัดจันทร์ตะวันออก
23
ญาณรังสี
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
24
สุปญฺโญ
วัดสุนทรประดิษฐ์
25
ฉนฺทสุโภ
วัดนาขุม
26
อรุโณ
วัดดอนทอง
27
อธิจิตฺโต
วัดป่าคาย
28
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
29
ฉนฺทโก
วัดเต็งสำนัก
30
กิตฺติธโร
วัดศรีวนาราม
31
อุทโย
วัดดงพลวง
32
สํกิจฺโจ
วัดทองแท้
33
โชติปญฺโญ
วัดลำภาศ
34
ธมฺมกาโม
วัดสุพรรณพนมทอง
35
สุภาจาโร
วัดเขาเขียว
36
เขมวีโร
วัดบ้านบึง
37
ปญฺญาวชิโร
วัดคุยม่วง
38
มนาโป
วัดหนองไผ่ล้อม
39
กนฺตวีโร
วัดเกษตรสุขวนาราม
40
ญาณวีโร
วัดเนินดิน
41
จิรสุโภ
วัดคุ้งใหญ่
42
จิรสุโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
43
ณฏฺฐิโก
วัดคลองลึก
44
ฐานทินฺโน
วัดห้วยเฮี้ย
45
ถิรญาโณ
วัดบ้านเข็ก
46
วิสุทฺธสีโล
วัดหนองบัวงาม
47
ปคุโณ
วัดห้วงกะได
48
ถิรธมฺโม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม
49
ฐานวีโร
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม
50
ธมฺมทีโป
วัดห้วยเจียง
ทั้งหมด 265 รายการ
1 / 6