• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตคุตฺโต
วัดสวนเมี่ยง
2
โฆสวโร
วัดโพนไทรงาม
3
อินฺทาโภ
วัดโคกใหญ่
4
อธิมุตฺโต
วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม
5
สุทฺธิจิตฺโต
วัดป่าแดง
6
นราสโภ
วัดชุมแสง
7
เสณสนฺติ
วัดโพนไทรงาม
8
จนฺทปญฺโญ
วัดห้วยน้ำอุ่น
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1