• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิวณฺโณ
วัดสวนอธิษฐาน
2
เรวตฺโต
วัดสวนร่มบารมี
3
อุตฺตโม
วัดคลองตาล
4
อคฺคธมฺโม
วัดกระบังมังคลาราม
5
อภิปุณฺโณ
วัดกระบังมังคลาราม
6
ฉนฺทสุโภ
วัดนาขุม
7
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
8
เขมวีโร
วัดบ้านบึง
9
โสภโณ
วัดมะตูม
10
เตชพโล
วัดพรหมพิราม
11
กตธมฺโม
วัดป่าสัก
12
ปภากโร
วัดสวนร่มบารมี
13
มหาวิริโย
วัดทับยายเชียง
14
จารุวณฺโณ
วัดวังปลาดุก
15
อธิปุญฺโญ
วัดกระบังมังคลาราม
16
ชินวํโส
วัดสวนร่มบารมี
17
สุทธิญาโณ
วัดวังมะสระ
18
วรญาโณ
วัดคลองทำเนียบ
19
ฐิตปญฺโญ
วัดสวนอธิษฐาน
20
ปิยสีโล
วัดสวนร่มบารมี
21
อมโร
วัดสวนร่มบารมี
22
สนฺตจิตฺโต
วัดนาขุม
23
ติกฺขปญฺโญ
วัดทับยายเชียง
24
เตชปุญฺโญ
วัดสวนร่มบารมี
25
ปภสฺสโร
วัดใหม่โพธิ์งาม
26
โชติธมฺโม
วัดบึงธรรมโรง
27
เขมจิตฺโต
วัดทับยายเชียง
28
กิตฺติคุโณ
วัดกรับพวงเหนือ
29
อโนมคุโณ
วัดเขาปรัง
30
ปิยธมฺโม
วัดคลองแค
31
ทมโก
วัดทับยายเชียง
32
ปญฺญาทีโป
วัดทับยายเชียง
33
ปุญฺญผโล
วัดกรับพวงเหนือ
34
จารุธมฺโม
วัดวังมะด่าน
35
ขนฺติสาโร
วัดวังวน
36
อาภากโร
วัดสวนร่มบารมี
ทั้งหมด 36 รายการ
1 / 1