• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เรวตฺโต
วัดสวนร่มบารมี
2
ปภากโร
วัดสวนร่มบารมี
3
ชินวํโส
วัดสวนร่มบารมี
4
ปิยสีโล
วัดสวนร่มบารมี
5
อมโร
วัดสวนร่มบารมี
6
เตชปุญฺโญ
วัดสวนร่มบารมี
7
จารุธมฺโม
วัดวังมะด่าน
8
อาภากโร
วัดสวนร่มบารมี
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1