• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
2
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
3
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
4
ปิยสีโล
วัดคุ้งวารี
5
ปภสฺสโร
วัดท่ามะปราง
6
พฒฺนจาโร
วัดธรรมจักร
7
ชาตเมโธ
วัดจันทร์ตะวันออก
8
อรุโณ
วัดดอนทอง
9
ฉนฺทโก
วัดเต็งสำนัก
10
กิตฺติธโร
วัดศรีวนาราม
11
จิรสุโภ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
12
วิสุทโธ
วัดวังยาวสามัคคีธรรม
13
ปญฺญาวชิโร
วัดป่าสัก
14
สุเมโธ
วัดทองหลาง
15
กนฺตาโภ
วัดพระขาวชัยสิทธิ์
16
จิณฺณธมฺโม
วัดศรีรัตนาราม
17
สุธมฺโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
18
สิทฺธิชโย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
19
คุณธมฺโม
วัดธรรมจักร
20
คมฺภีรปญฺโญ
วัดจันทร์ตะวันออก
21
รกขฺตจารี
วัดราชบูรณะ
22
ติกฺขวีโร
วัดยาง
23
อติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
24
สุฐานวุฑฺฒี
วัดพระสรีรัตนมหาธาตุ
25
ธนวฑฺฒโน
วัดพระสรีรัตนมาหธาตุ
26
อาภากโร
วัดสันติวัน
27
ณฏฺฐิโก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
28
กิตตฺติปาโล
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
29
ปญฺญาวชิโร
วัดราชบูรณะ
30
อมรธมฺโม
วัดราชบูรณะ
31
มหาวายาโม
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
32
ธีรปญฺโญ
วัดจันทร์ตะวันออก
33
สุทธิฐิโต
วัดตาปะขาวหาย
34
ปภสฺสรญาโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
35
โชติปาโล
วัดจันทร์ตะวันออก
36
ธีรวํโส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
37
ฐิตมโน
วัดท่าโรงตะวันตก
38
จิตฺตญาโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
39
ภูริทสฺสี
วัดสุดสวาท
40
จนฺทสุวณฺโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
41
ปภากโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
42
กิตฺติภทฺโท
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
43
รตโน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
44
อภิปุญฺโญ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
45
สุเมโธ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
46
ติสฺสวํโส
วัดบ้านแซ่
47
อธิปญฺโญ
วัดราชบูรณะ
48
ญาณวฑฺฒโน
วัดสระไม้แดง
49
สุทฺธิมโน
วัดราชบูรณะ
50
ปิยสีโล
วัดจันทร์ตะวันออก
ทั้งหมด 77 รายการ
1 / 2