• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานิสฺสโร
วัดบ้านแถว
2
จารุธมฺโม
วัดศรีโสภณ
3
ญาณรังสี
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
4
อุทโย
วัดดงพลวง
5
ธมฺมกาโม
วัดสุพรรณพนมทอง
6
มนาโป
วัดหนองไผ่ล้อม
7
ถิรญาโณ
วัดบ้านเข็ก
8
เตชปญโญ
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต
9
โอหิตภาโร
วัดบัวทอง
10
ปภากโร
วัดศรีโสภณ
11
กิตฺติสาโร
วัดทุ่งน้อย
12
อภิชฺชโว
วัดบ้านบ่อวนาราม
13
อาจิตปุญฺโญ
วัดแม่ระกา
14
วรธมฺโม
วัดคลองเมือง
15
ยโสธโร
วัดบ้านแถว
16
เมตฺตจิตฺโต
วัดวังนกแอ่น
17
สุธีโร
วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง
18
โชติปุญฺโญ
วัดเนินไม้แดง
19
โชติปญฺโญ
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
20
สุธารี
วัดบ้านแถว
21
โชตโก
วัดเณรน้อย
22
ปญฺญาโภ
วัดเนินมะเกลือวนาราม
23
อชิโต
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
24
ฐิตาโภ
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
25
โชติปญฺโญ
วัดคลองเมือง
26
จิตฺตทนฺโต
วัดวังนกแอ่น
27
จิตฺตทนฺโต
วัดวังนกแอ่น
28
ถิรธมฺโม
วัดบัวทอง
29
อตฺถสารี
วัดคลองเมือง
30
ถาวโร
วัดบัวทอง
31
สุมิตฺโต
วัดคลองคู่
32
ฐานวโร
วัดหนองแฝก
33
วรลาโภ
วัดท่าหมื่นราม
34
อคฺคปญฺโญ
วัดวังนกแอ่น
35
ปญฺญาทีโป
วัดเนินมะเกลือนาราม
36
ฉนฺทธมฺโม
วัดศรีโสภณ
ทั้งหมด 36 รายการ
1 / 1