• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ขนฺติสาโร
วัดไดลึก
2
อภิชาโน
วัดทายกายาราม
3
ธมฺมทินฺโน
วัดวังงิ้ว
4
ธมฺมสาโร
วัดตระกุกไร่
5
ปิยสีโล
วัดวังหินแรง
6
ฐิตสิทฺธิ
วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม
7
ธมฺมปาโล
วัดกุดประดู่
8
นนฺทรกฺโข
วัดไทรย้อย
9
สุทฺธิมโน
วัดธรรมสังเวช
10
ปุญฺญธมฺโม
วัดห้วยน้ำโจน
11
ปิยธมฺโม
วัดวังบงค์
12
สุจิณฺณธมฺโม
วัดบรรพตสุทธาราม
13
อุตฺตโม
วัดห้วยน้ำโจน
ทั้งหมด 13 รายการ
1 / 1