• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดต้นชุมแสง
2
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
3
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
4
ธีรปญฺโญ
วัดคลองทองหลาง
5
กิตฺติโก
วัดห้วยเกตุเกษมเป่าแดงเหนือ
6
มุทุจิตฺโต
วัดพฤกษะวันโชติการาม
7
เตชธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
8
นาถปุญฺโญ
วัดวังสำโรง
9
นิติสาโร
วัดวังสำโรง
10
วิสุทฺธสีโล
วัดยางคลี
11
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
12
ปนฺนภาโร
วัดหาดแตงโม
13
กิตฺติธโร
วัดพระพุทธบาทเขารวก
14
กตปุญฺโญ
วัดหนองพยอม
15
อธิวโร
วัดพรหมประสิทธิ์
16
วรปุญฺโญ
วัดธงไทยยาชาม
17
รตนวณฺโณ
วัดเทวประสาท
18
ติกขปญฺโญ
วัดเนินทราย
19
จารุโภ
วัดพนมยอ
20
สุจิตฺโต
วัดโพธิ์ลอย
21
ชิตมาโร
วัดต้นชุมแสง
22
อคฺควณฺโณ
วัดยางคลี
23
สุมโน
วัดหนองเครือซูด
24
ธมฺมกาโม
วัดทับหมัน
25
ฐิตจิตฺโต
วัดทุ่งโพธิ์
26
กนฺตสีโล
วัดดงตะขบ
27
ภูริปญฺโญ
วัดเทศสว่างเจริญ
ทั้งหมด 27 รายการ
1 / 1