• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
โอภาโส
วัดต้นชุมแสง
2
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
3
เตชธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
4
ภทฺทธมฺโม
วัดไทรโรงโขน
5
ชิตมาโร
วัดต้นชุมแสง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1