• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
2
ปุญญรโต
วัดหนองสะเดา
3
พุทฺธรกฺขิโต
วัดสามแยก
4
ธีรปญฺโญ
วัดหนองโก
5
สุจิณฺโณ
วัดห้วยหลัว
6
มหาปญฺโญ
วัดห้วยหลัว
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1