• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
วิริยธโร
วัดไผ่รอบ
2
สุขโต
วัดหนองพง
3
นราธิโป
วัดเกาะแก้ว
4
ธมฺมทีโป
วัดบ่อปิ้งเกลือ
5
ปญฺญาธโร
วัดมาบสว่าง
6
ฐิตปุญฺโญ
วัดพุดซา
7
ฐานธมฺโม
วัดหนองหัวปลวก
8
ธมฺมธีโร
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
9
ปวโร
วัดหนองสะแก
10
สมจิตฺโต
วัดดงเสือเหลือง
11
สนฺตจิตฺโต
วัดไผ่รอบ
12
อาภาธโร
วัดมาบพะไฟ
13
ฐานวีโร
วัดหนองสะแก
14
สุภชาโต
วัดไผ่รอบ
15
จนฺทธมฺโม
วัดคลองรุณ
16
จกฺกวํโส
วัดไผ่รอบ
17
ธมฺมกาโม
วัดสระประทุม
18
โชติปญฺโญ
วัดหนองสะแก
19
ปิยธมฺโม
วัดสระประทุม
20
ชีวสุทฺโธ
วัดเนินสาริกา
21
ธมฺมาวุโร
วัดไผ่รอบ
22
มณิวณฺโณ
วัดวังจิก
23
ภูริวฑฺฒโน
วัดไผ่รอบ
24
อินฺทปญฺโญ
วัดมาบมะไฟ
25
ยุตฺติโก
วัดวังจิก
26
เขมาสโย
วัดท่าบัวทอง
27
วิชโย
วัดไผ่รอบ
28
คุณวนฺโต
วัดหนองสะแก
29
อภิวํโส
วัดไผ่ท่าโพเหนือ
30
อมโล
วัดหนองหลวง
31
ฐานธมฺโม
วัดท่าตำหนัก
32
นาถธมฺโม
วัดย่านยาว
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1