• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
2
มหานาโม
วัดสามขา
3
มนาโป
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
4
สิริมงฺคโล
วัดขนุน
5
สิรินฺธโร
วัดดงหวาย
6
ขนฺติโก
วัดดาน
7
ปคุณธมฺโม
วัดสมาบาป
8
มงฺคลิโก
วัดป่ามะคาบ
9
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดวังกลม
10
จนฺทาโภ
วัดท่าหลวงพระอารามหลวง
11
อภิชฺชโว
วัดท่าหลวง
12
คุณาธโร
วัดท่าข่อย
13
ยสชาโต
วัดท่าหลวง
14
โสภณจิตฺโต
วัดแหลมยาง
15
ธมฺมรโต
วัดเขารูปช้าง
16
ฉนฺทกาโม
วัดเขารูปช้าง
17
วราโภ
วัดฆะมัง
18
ภูริปญฺโญ
วัดโรงช้าง
19
ธีรวํโส
วัดหนองถ้ำ
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1