• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สิริจนฺโท
วัดหนองปล้อง
2
สุเมโธ
วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม
3
นาถธมฺโม
วัดเขาขมิ้น
4
ฐิตมโน
วัดเกาะแก้ว
5
กิจฺจธโร
วัดดงพลับ
6
อธิปญฺโญ
วัดหนองปล้อง
7
นาถสีโล
วัดหนองปลาไหล
8
เขมกาโม
วัดป่าหวาย
9
ถามวโร
วัดหนองพระ
10
ฐานุตโร
วัดทุ่งโม่ง
ทั้งหมด 10 รายการ
1 / 1