• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
2
ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
3
ฐิตธมฺโม
วัดบุญชัย
4
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
5
อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
6
โกสโล
วัดเนินถาวร
7
ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
8
ฐิตสีโล
วัดโป่งตะแบกวนาราม
9
ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
10
อตฺตสาโร
วัดศรีฐานปิยาราม
11
ฉนฺทธมฺโม
วัดในเรืองศรี
12
ปมุตฺโต
วัดวังขาม
13
วิจิตฺโต
วัดศรีทอง
14
ปุณฺณญาโณ
วัดโพธิ์กลาง
15
ญาณทีโป
วัดจอมแจ้ง
16
สนฺตมโน
วัดปากห้วยขอนแก่น
17
กิตฺติสาโร
วัดเขาฝาง
18
ปุญฺญธมฺโม
วัดบ้านทุ่งเรไร
19
ฐิตสีโล
วัดมะเดื่องาม
20
ฐิตสทฺโธ
วัดประชาบำรุง
21
สุทฺธิวํโส
วัดเวียงโพธิ์งาม
22
ฐานวีโร
วัดสว่างคงคา
23
กิตฺติปญโญ
วัดศรีมงคล
24
มหาปุญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์วงศ์แสงธรรม
25
กิตฺติปญฺโญ
วัดเนินสว่างทางหลวง
26
กนฺตวณฺโณ
วัดโป่งหว้าพัฒนาราม
27
รตินฺธโร
วัดธุตังคาราม
28
ฐานวีโร
วัดโพธิ์กลาง
29
ฉนฺทสุโภ
วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
30
ปญฺญาวชิโร
วัดเกาะแก้ววนาราม
31
คุตฺตมโน
วัดภูเขาทอง
32
ธีรวํโส
วัดศรีบุญเรือง
33
ธมฺมโชโต
วัดซับบอน
34
ธมฺมวโร
วัดรวมทรัพย์
35
ปริปุณฺโณ
วัดโพธิ์กลาง
36
สุภทฺโท
วัดเนินมะค่าน้อย
37
ฐานธมฺโม
วัดเนินมะค่าน้อย
38
กตปุญฺโญ
วัดโคกสง่า
39
จตฺตมโล
วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
40
ปญฺญาวโร
วัดห้วยไผ่
41
ฉนฺทโก
วัดปากห้วยขอนแก่น
42
รตนปุตฺโต
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
43
ขนฺติพโล
วัดขามเขียง
44
กนฺตปญฺโญ
วัดห้วยไผ่
45
ธมฺมทินฺโน
วัดศรีสมพร
46
ปญฺญาวชิโร
วัดใหม่เทพประสิทธิ์
47
กนฺตสาโร
วัดโพทะเล
48
มหาปญฺโญ
วัดน้ำเลา(ช่องลมเทวา)
49
ฐานุตฺตโร
วัดซับสวัสดิ์
50
สิริจนฺโท
วัดวังอ่าง
ทั้งหมด 322 รายการ
1 / 7