• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
เตชวโร
วัดดงเสือเหลือง
2
ฉนฺทโก
วัดญาณเมธี
3
ปภากโร
วัดหนองกลอย
4
กิตฺติปญฺโญ
วัดสว่างเนตร
5
อินทญาโณ
วัดสว่างเนตร
6
สมจิตฺโต
วัดวารีวงษ์
7
จนฺทสีโร
วัดสว่างเนตร
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1