• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปสนฺโน
วัดภูเขาดิน
2
อกฺกวณฺโณ
วัดเกาะแก้ว
3
ปุณฺณญาโณ
วัดโพธิ์กลาง
4
กนฺตวณฺโณ
วัดโป่งหว้าพัฒนาราม
5
ฐานวีโร
วัดโพธิ์กลาง
6
ปริปุณฺโณ
วัดโพธิ์กลาง
7
มหาปญฺโญ
วัดน้ำเลา(ช่องลมเทวา)
8
อคฺคธมฺโม
วัดอินทร์เจริญ
9
ธีรปญฺโญ
วัดอาคเนย์
10
ฐิตเมโธ
วัดตะเบาะน้อย
11
ฐิตคุโณ
วัดสว่างอารมณ์
12
กตปุญโญ
วัดโนนศรีแก้ว
13
สกฺกญาโณ
วัดโพธิ์ทอง
14
สุรธมฺโม
วัดเฉลียงลับ
15
นริสฺสโร
วัดมหาธาตุ
16
ขนฺติธโร
วัดใหม่วังสีมา
17
ญาณชาโต
วัดเทพสโมสร
18
นาถธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
19
ถิรปญฺโญ
วัดภูเขาดิน
20
กิตฺติโสภโณ
วัดมหาธาตุ
21
ปญฺญาสาโร
วัดเสาธงทอง
22
สติเวปุลฺโล
วัดห้วยทรายใต้
23
ฐานวีโร
วัดโพธิ์งาม
24
สุทฺธิสทฺโธ
วัดโพธิ์กลาง
25
อภินนฺโท
วัดโพธิ์กลาง
26
กนฺตสีโล
วัดสวนราชวิมล
27
อภิวณฺโณ
วัดเสาธงทอง
28
ฐานวโร
วัดบ้านไร่
29
ขนฺติธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
30
กิตฺติปาโล
วัดโพธิ์ทอง
31
ภทฺทวิชโย
วัดมหาธาตุ
32
กิตฺติโสภโณ
วัดมหาธาตุ
33
อภิสุทฺโธ
วัดมหาธาตุ
34
อภิสิทฺโธ
วัดมหาธาตุ
35
โสตฺถิวิชโย
วัดมหาธาตุ
36
คุณากโร
วัดโพธิ์งาม
37
ฐานธมฺโม
วัดราษฎร์ศรัทธา
38
จิรฏฺฐิติโก
วัดโพธิ์กลาง
39
สุภาวิชโย
วัดมหาธาตุ
40
อชิตชโย
วัดมหาธาตุ
41
นาควิชโย
วัดมหาธาตุ
42
ญาณวิชโย
วัดมหาธาตุ
43
ปริปุณฺโณ
วัดมหาธาตุ
44
วรวิชโย
วัดมหาธาตุ
45
ธมฺมธีโร
วัดมหาธาตุ
46
เมตฺติโก
วัดเสาธงทอง
47
สิริวิโรจโน
วัดมหาธาตุ
48
ยุตฺตธมฺโม
วัดมหาธาตุ
49
สนฺตมโน
วัดธรรมาธิปไตย
50
ฐิตปีติ
วัดห้วยทรายใต้
ทั้งหมด 68 รายการ
1 / 2