• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐานวีโร
วัดโพธิ์กลาง
2
ฐานวีโร
วัดโพธิ์งาม
3
อภินนฺโท
วัดโพธิ์กลาง
4
คุณากโร
วัดโพธิ์งาม
5
ปญฺญาธโร
วัดโพธิ์กลาง
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1