• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตธมฺโม
วัดบุญชัย
2
ฉนฺทธมฺโม
วัดในเรืองศรี
3
ธมฺมวโร
วัดรวมทรัพย์
4
กตปุญฺโญ
วัดโคกสง่า
5
ปญฺญาวชิโร
วัดใหม่เทพประสิทธิ์
6
กนฺตสาโร
วัดโพทะเล
7
ฐานุตฺตโร
วัดซับสวัสดิ์
8
ปิยสีโล
วัดวังน้อย
9
สิริภทฺโท
วัดหนองยาวราษฎร์บำรุง
10
อตฺตทนฺโต
วัดสามัคคีพัฒนา
11
ชนาสโภ
วัดศรีธงชัย
12
ขนฺติวโร
วัดป่าเรไรทอง
13
ชินปุตฺโต
วัดวังไผ่
14
ฐานธมฺโม
วัดพรหมาโสฬสาราม
15
ปภาโส
วัดโคกสง่า
16
ธีรวโร
วัดบ้านใหม่
17
สุมงฺคลวฑฺฒโน
วัดประชานิมิต
18
ติกฺขปญฺโญ
วัดรวมทรัพย์
19
ปุณฺณญาโณ
วัดวิเชียรบำรุง
20
ธมฺมวโร
วัดพุเตยประสิทธิ์
21
ปิยสีโล
วัดรวมทรัพย์
22
กิตฺติวุฑโฒ
วัดหนองคล้า
23
จกฺกวโร
วัดใหม่ไร่อุดม
24
โกวิโท
วัดทุ่งใหญ่
25
ทีปธมฺโม
วัดพรหมาโสฬสาราม
26
นาควโร
วัดพุเตยประสิทธิ์
27
สมาจาโร
วัดภูน้ำหยด
28
ชาคโร
วัดหนองสมบูรณ์
29
ญาณาโภ
วัดใหม่ไร่อุดม
30
ฐานวโร
วัดศรีประชาธรรม
31
จนฺทสาโร
วัดประชานิมิต
32
กลฺยาณธโร
วัดไร่ตาพุฒ
ทั้งหมด 32 รายการ
1 / 1