• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ฐิตเมโธ
วัดพุเตยประสิทธิ์
2
ปญฺญาวชิโร
วัดเกาะแก้ววนาราม
3
ฆรมุตฺโต
วัดสวนธรรมศรีมงคล
4
โกวิโท
วัดคลองดู่
5
ถามสมฺปนฺโน
วัดเกาะแก้ววนาราม
6
จิตฺตปญฺโญ
วัดสวนธรรมศรีมงคล
7
กิตฺติสาโร
วัดม่วงชุม
ทั้งหมด 7 รายการ
1 / 1