• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปุญฺญธมฺโม
วัดบ้านทุ่งเรไร
2
ฐิตสทฺโธ
วัดประชาบำรุง
3
ฐานวีโร
วัดสว่างคงคา
4
ฉนฺทสุโภ
วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
5
สุภทฺโท
วัดเนินมะค่าน้อย
6
ฐานธมฺโม
วัดเนินมะค่าน้อย
7
จตฺตมโล
วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
8
สิริจนฺโท
วัดวังอ่าง
9
สนฺตจิตฺโต
วัดคลองยาง
10
กนฺตวณฺโณ
วัดชัยมงคล
11
กิตฺติสาโร
วัดวังชงโค
12
จิรธมฺโม
วัดบ้านสระเกษ
13
สุเมโธ
วัดโนนดู่
14
อธิปญฺโญ
วัดอีสานสามัคคี
15
กตปุญฺโญ
วัดโพธิ์ทอง
16
ฉฬภิญฺโญ
วัดโรงบ่ม
17
จนฺทสาโร
วัดใหม่ศรีบุญธรรม
18
คุณวีโร
วัดวังสงวนเหนือ
19
กนฺตสีโล
วัดวังสะตือ
20
สมจิตฺโต
วัดหนองไลย์
21
ปญฺญาคโม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
22
ฐานิโย
วัดหนองไผ่พิทยาราม
23
กิตฺติญาโณ
วัดสว่างคงคา
24
อาภาธโร
วัดนาวังแหนไวยกุล
25
ฐานวุฑฺโฒ
วัดเนินวงแหวน
26
จตฺตสลฺโล
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
27
อนาลโย
วัดเนินมะค่าน้อย
28
ธมฺมโชโต
วัดตีบใต้
29
สนฺตจิตฺโต
วัดคลองยาง
30
นนฺทสาโร
วัดวังสะตือ
31
จนฺทสาโร
วัดสว่างคงคา
32
ฐานวุฑฺโฒ
วัดหนองไลย์
33
สุจิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
34
สุทสฺสโน
วัดป่าทรงธรรม
35
ถาวโร
วัดหนองไผ่พิทยาราม
36
จารุวํโส
วัดสว่างคงคา
37
สิริธโร
วัดโคกเจริญ
38
เตชกุโล
วัดน้ำวิ่ง
39
นาควโร
วัดสว่างคงคา
40
กนฺตธมฺโม
วัดสว่างคงคา
41
คุณวฑฺฒโน
วัดสว่างคงคา
42
พุทฺธสโร
วัดบ้านกลาง
43
มหาคุโณ
วัดสว่างคงคา
44
ธีรปญฺโญ
วัดสว่างคงคา
45
อุตฺตโร
วัดสว่างคงคา
46
กิตฺติสาโร
วัดประชาบำรุง
47
อกฺกวณฺโณ
วัดสว่างคงคา
48
จนฺทธมฺโม
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
49
สุจิณฺณธมฺโม
วัดอภัยมณีรัตน์
50
วรปญฺโญ
วัดหนองไลย์
ทั้งหมด 56 รายการ
1 / 2