• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อตฺตสาโร
วัดศรีฐานปิยาราม
2
ญาณทีโป
วัดจอมแจ้ง
3
วราโภ/ดร.
วัดศรีบุญเรือง
4
จนฺทสาโร
วัดห้วยแล้ง
5
อนาลโย
วัดจอมแจ้ง
6
อานนฺโท
วัดกกกะทอน
7
รตนโชโต
วัดม่วงชุม
8
สุภาจาโร
วัดม่วงเย็น
9
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดศรีมงคล
10
มหาลาโภ
วัดสระเกศ
11
ภูริวฑฺฒโน
วัดสระเกศ
12
ธมฺมสิริ
วัดห้วงแล้ง
13
กิตฺติสาโร
วัดศรีชมชื่น
14
มหาปุญฺโญ
วัดโพธิ์ชัย
15
กมฺมสุทฺโธ
วัดหินแก้ว
16
รกฺขิตธมฺโม
วัดศรีฐานปิยาราม
17
นาคุตฺตโม
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
18
ฐานุตฺตโร
วัดประชิตกัลยาณมุนี
19
คมฺภีโร
วัดศรีมงคล
ทั้งหมด 19 รายการ
1 / 1