• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ทินฺนวโร
วัดบ้านโป่ง
2
จตฺตภโย
วัดดอนตูม
3
อนาวิโล
วัดไผ่สามเกาะ
4
กนฺตปญฺโญ
วัดสระตะโก
5
ถิรสํวโร
วัดตาลปากลัด
6
มหาปญฺโญ
วัดเจริญธรรม
7
กิตฺติโก
วัดหนองหิน
8
ขนฺติสาโร
วัดเขาขลุง
9
สามตฺถิโก
วัดเขาขลุง
10
จินฺตสโม
วัดบ้านโป่ง
11
ธมฺมวิสุทฺโธ
วัดบ้านโป่ง
12
อภิชโย
วัดบ้านโป่ง
13
ฉตฺติโก
วัดอริยวงศาราม
14
ฉตฺตมงฺคโล
วัดหนองกลางด่าน
15
กมฺพุสิริ
วัดอริยวงศาราม
16
อิสฺสรานนฺโท
วัดบ้านโป่ง
17
รตนวณฺโณ
วัดท่าผา
18
โชติธมฺโม
วัดบ้านโป่ง
19
โชติปญฺโญ
วัดหนองอ้อตะวันตก
20
ญาณวิชโย
วัดหุบกระทิง
21
พิมฺพสิริ
วัดอริยวงศาราม
22
ปิยสีโล
วัดหนองปลาดุก
23
มหาปญฺโญ
วัดดอนเสลา
24
นรินฺโท
วัดหุบกระทิง
25
อกิญฺจโน
วัดดอนตูม
26
ธนตฺโถ
วัดบ้านฆ้องน้อย
27
สุภาจาโร
วัดมาบแค
28
ชาตวีโร
วัดอ้ออีเขียว
29
หฎฺฐจิตฺโต
วัดอ้ออีเขียว
30
อายุโท
วัดอ้ออีเขียว
31
ชยทตฺโต
วัดอ้ออีเขียว
32
ชยธมฺโม
วัดหนองหญ้าปล้อง
33
สุจิตฺโต
วัดหนองกลางด่าน
34
อุปสนฺโต
วัดดอนตูม
ทั้งหมด 34 รายการ
1 / 1