• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
กิตฺติปญฺโญ
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
2
สติสมฺปนฺโน
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
3
สิริปญฺโญ
วัดสันติการาม
4
อลงฺกโร
วัดทุ่งหลวง
5
โชติวณฺโณ
วัดทุ่งหลวง
6
(มหทฺธโน)
วัดทุ่งหลวง
7
(อุฏฺฐายี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
8
สิริวฑฺฒโก
วัดสนามสุทธาวาส
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1