• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
อภิปุญฺโญ
วัดเขาอีส้าน
2
สุรชโย
วัดหนองบัวหิ่ง
3
สุจิตฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
4
กิตฺติภทฺโท
วัดดอนทราย
5
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองบัวหิ่ง
6
สุรชโย
วัดหนองระกำ
7
กิตฺติสาโร
วัดเขาถ้ำทะลุ
8
ฐิตวณฺโณ
วัดไพรสะเดา
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1