• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปณีโต
วัดหนองครึม
2
เกสโร
วัดพระศรีอารย์
3
เตชวโร
วัดดอนกระเบื้อง
4
อิทฺธิเตโช
วัดหนองครึม
5
ฉนฺทสุโภ
วัดศรีประชุมชน
6
จนฺทสาโร
วัดเนินม่วง
7
ปภาโต
วัดชัยรัตน์
8
ฐานกโร
วัดระฆังทอง
9
สุรชโย
วัดโพธิ์ไพโรจน์
10
ภทฺทาจาโร
วัดหนองกลางดง
11
พุทฺธญาโณ
วัดเขาชะงุ้ม
12
สุรปญฺโญ
วัดเขาดินสุวรรณคีรี
13
ฐิตสํวโร
วัดคงคาราม
14
อธิปญฺโญ
วัดหนองครึม
15
วิโรจโน
วัดหนองมะค่า
16
กมฺมสุทฺโธ
วัดพระศรีอารย์
17
เขมานนฺโธ
วัดเขาส้ม
18
ติสฺสวํโส
วัดบ้านฆ้อง
19
ติสาโร
วัดบ้านสิงห์
20
อาจารสุโภ
วัดเจ็ดเสมียน
21
อุชุจาโร
วัดแก้วฟ้า
22
ภูริญาโณ
วัดโบสถ์
23
ยติโก
วัดขนอน
24
โสภโณ
วัดโพธิ์ไพโรจน์
25
รตนญาโณ
วัดหนองโพ
26
สมจิตฺโต
วัดศรีมฤคทายวัน
27
ญาณธีโร
วัดเขาแหลม
28
เตชวณฺโณ
วัดบางลาน
29
โกสโล
วัดไทรอารีรักษ์
30
ชุตินฺธโร
วัดท่ามะขาม
31
อิทฺธิปุญฺโญ
วัดไทรอารีรักษ์
32
(คุณธมฺโม)
วัดนางแก้ว
33
โฆสวโร
วัดบ้านฆ้อง
34
สุทฺธจิตฺโต
วัดไทรอารีรักษ์
35
ชวนฺปญโญ
วัดบางลาน
36
ยโสธโร
วัดท่ามะขาม
ทั้งหมด 36 รายการ
1 / 1