• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
นรินฺโท
วัดท้ายเมือง
2
จนฺทปญฺโญ
วัดตรีญาติ
3
วรวฑฺฒโน
วัดท้ายเมือง
4
กิตฺติวณฺโณ
วัดท้ายเมือง
ทั้งหมด 4 รายการ
1 / 1