• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ถาวโร
วัดทุ่งแหลม
2
วรธมฺโม
วัดทุ่งแหลม
3
เตชวโร
วัดบ้านกล้วย
4
กนฺตวีโร
วัดหนองขาม
5
ฐิตธมฺโม
วัดบ้านกล้วย
6
อธิวโร
วัดทุ่งศาลา
7
ธีรปญฺโญ
วัดห้วยทรายทอง
8
นาควํโส
วัดห้วยทรายทอง
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1