• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จนฺทวณฺโณ
วัดมณีวรรณ
2
สุรเตโช
วัดลาดหอย
3
จิตฺตปญฺโญ
วัดทวิธาตาราม
4
โชติโก
วัดลานคา
5
อจโล
วัดมณีวรรณ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1