• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
จารุธมฺโม
วัดโคกงูเห่า
2
อตฺตทโม
วัดดงตาล
3
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดท่าจัด
4
เขมวโร
วัดบางบอน
5
กลฺยาณคุตฺโล
วัดดงตาล
6
ชุติมนฺโต
วัดดงตาล
ทั้งหมด 6 รายการ
1 / 1