• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ปญฺญาปโชโต
วัดคลองขอม
2
อภิปุญฺโญ
วัดสามชุก
3
มหาญาโณ
วัดวิมลโภคาราม
4
พุทฺธสิสฺโส
วัดบ้านทึง
5
ฐิตวีโร
วัดคลองขอม
6
สมจิตฺโต
วัดคลองขอม
7
ชุตินฺธโร
วัดสามชุก
8
สุวณฺโณ
วัดวิมลโภคาราม
ทั้งหมด 8 รายการ
1 / 1