• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดโสภาวราราม
2
โกสโล
วัดหนองหลุม
3
กิตฺติปาโล
วัดสระพังลาน
4
จารุธมฺโม
วัดโสภาวราราม
5
วรธมฺโม
วัดสระกร่างเจริญธรรม
6
ญาณวีโร
วัดเทพคีรีวงศาราม
7
โชติกโร
วัดยางไทยเจริญผล
8
ภทฺทาจาโร
วัดโภคาราม
9
อิสิญาโณ
วัดเขากุฏิ
10
ฐิตเปโม
วัดคอกวัว
11
อติวีโร
วัดโป่งพรานอินทร์
12
สิริมงฺคโล
วัดเขากำแพง
13
เขมวีโร
วัดโพธาราม
14
อภิวณฺโณ
วัดเขากำแพง
15
สปฺปญฺโญ
วัดหนองยายทรัพย์
16
จารุวํโส
วัดยางไทยเจริญผล
17
กนฺตวีโร
วัดโพธาราม
18
เขมโก
วัดโคกยายเกตุ
19
อตฺถภาโร
วัดสระยายโสม
20
ขนฺติโก
วัดโสภาวราราม
21
ปิยวณฺโณ
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
22
โฆสธมฺโม
วัดเขาถ้ำโกปิดทอง
23
อติภทฺโท
วัดดอนมะเกลือ
24
อคฺคธมฺโม
วัดปัญมิตรชลิตาราม
25
สิริสาโร
วัดโพธาราม
26
ธมฺมกาโม
วัดทุ่งตลิ่งชัน
27
สุหสฺโช
วัดโพธิ์ทองเจริญ
28
ตนฺติปาโล
วัดโภคาราม
29
สญฺญโต
วัดนันทวัน
30
สุจิณฺโณ
วัดเขากำแพง
ทั้งหมด 30 รายการ
1 / 1