• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
สุเมโธ
วัดโสภาวราราม
2
จารุธมฺโม
วัดโสภาวราราม
3
อิสิญาโณ
วัดเขากุฏิ
4
ขนฺติโก
วัดโสภาวราราม
5
สุหสฺโช
วัดโพธิ์ทองเจริญ
ทั้งหมด 5 รายการ
1 / 1