• วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา
  • วิสัยทัศน์ : เป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษา

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Home / พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ ชื่อ ฉายา สังกัดวัด
1
ภู่พยนต์
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
2
อนุโสภโณ
วัดห้วยม่วง
3
กิตฺติภทฺโท
วัดตุ๊กตา
4
ขนฺติสุโภ
วัดหว้าเอน
5
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
6
จิณฺณธมฺโม
วัดนิลเพชร
7
ฐานุตฺตโร
วัดรางปลาหมอ
8
โฆสโก
วัดกำแพงแสน
9
ทีปธมฺโม
วัดวังน้ำเขียว
10
พลสีโล
วัดท่าพูด
11
สุทสฺสโน
วัดม่วงตารศ
12
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
13
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
14
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
15
อตฺตสาโร
วัดโคกเขมา
16
ปุญฺญาธิโก
วัดกลางบางพระ
17
เตชวโร
วัดบางภาษี
18
ฉนฺทสุโภ
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
19
เขมจาโร
วัดธรรมมณฑล (ธ)
20
ธนปญฺโญ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
21
จารุธมฺโม
วัดบางแขม
22
ภูริปญฺโญ
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
23
สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าใน
24
อภินนฺโท
วัดราษฎร์สามัคคี
25
กตสาโร
วัดสว่างอารมณ์
26
กิตฺติโก
วัดท่าตำหนัก
27
นนฺทเมธี
วัดสิงห์
28
เมธสิทฺโธ
วัดพระปฐมเจดีย์
29
สมาจาโร
วัดทัพหลวง
30
จนฺทโก
วัดบ้านหลวง
31
ถาวโร
วัดบางหลวง
32
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
33
จนฺทสาโร
วัดพะเนียงแตก
34
อติธมฺโม
วัดบางช้างเหนือ
35
สมานจิตโต
วัดเกษตราราม
36
ธมฺมรโส
วัดเพลินเพชร
37
สุนฺทโร
วัดเสนหา
38
ทีปธมฺโม
วัดพระปฐมเจดีย์
39
ขนฺติพโล
วัดวิมุตตาราม
40
สิริจนฺโท
วัดบางหลวง
41
อินฺทปญฺโญ
วัดท่าใน
42
โกวิโท
วัดโคกเขมา
43
สุทสฺสโน
วัดพุทธธรรมรังษี
44
จิตฺตกาโร
วัดห้วยพลู
45
สิริธมฺโม
วัดอินทราราม
46
ฐิตธมฺโม
วัดห้วยพลู
47
จิรวฑฺฒโน
วัดแค
48
กิตฺติชโย
วัดละมุด
49
มุทิตมโน
วัดพระปฐมเจดีย์
50
อุปสนฺโต
วัดรางปลาหมอ
ทั้งหมด 296 รายการ
1 / 6